Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Konkursu "Ulubiona bajka"

Regulamin konkursu „Ulubiona bajka”
§1POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Ulubiona bajka”, mającym na celu promowanie sklepu z zabawkami Humbi.pl wśród obecnych i przyszłych Klientów (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest właściciel sklepu Humbi.pl Almarina Trade Spółka Cywilna Wojciech Jażdziewski Jakub Gąsiorowski z siedzibą w Gdyni, 81-571, przy ul. Chwaszczyńskiej 131B, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9581663071, Regon: 221894006, zwana dalej Organizatorem.
3. Konkurs będzie się składać z głosowania jury, podczas którego zostaną przyznane nagrody trzech stopni oraz głosowania publiczności (największa ilość polubień), po którym zostanie przyznana nagroda specjalna (publiczności).
4. Wszyscy chętni uczestnicy konkursu otrzymają także na adres mailowy indywidualny kod z rabatem 10% na zakupy w sklepie Humbi.pl, który będą mogli wykorzystać do końca stycznia 2017 roku.
5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie także o ostatecznym wyniku konkursu i o przyznaniu nagród na podstawie oceny najbardziej interesujących odpowiedzi na pytanie konkursowe, spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne.6. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
§3WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie profilu w serwisie społecznościowym Facebook.com, polubienie fanpage’a sklepu Humbi.pl, polubienie postu konkursowego oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i oświadczeń z nim związanych, których treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Jaki film/serial animowany Wasze dziecko/dzieci oglądają najchętniej i dlaczego?” (sugerowana długość do 1000 znaków). Jury wybierze trzy najciekawsze odpowiedzi i nagrodzi zwycięzców nagrodą główną i dwiema innymi nagrodami. Nagrodę publiczności (specjalną) otrzyma osoba, która pod swoim postem konkursowym zdobędzie najwięcej polubień.
§4UPRAWNIENIA ORGANIZATORA
1. Organizator ma prawo weryfikować (usuwać) zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają warunków, o których mowa w §3, lub łamią zasady regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.com.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania (usuwania) zgłoszeń tych uczestników Konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin, w szczególności regulacje chroniące prywatność osób trzecich.
§5NAGRODY1. Nagrody w konkursie
a) Nagroda 1 stopnia – Wóz strażacki Jupiter z serii Strażak Sam
b) Nagroda 2 stopnia – Zestaw Ambulans z figurkami z serii Masza i Niedźwiedź
c) Nagroda 3 stopnia – Quad Rydera z figurką z serii Psi Patrol
d) Nagroda specjalna (publiczności) – Wóz strażacki Jupiter z serii Strażak Sam
e) Nagroda gwarantowana – indywidualny kod z rabatem 10% na zakupy w sklepie Humbi.pl do wykorzystania do końca stycznia 2017 r.2. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik uprawnieni są tylko do jednej nagrody i jednego kodu rabatowego.
3. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.
4. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni jedną z nagród wymienionych w punktach od a) do d) zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem portalu Facebook.
5. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na fanpage’u Humbi.pl do dnia 25 listopada br., co jest jednoznaczne z powiadomieniem uczestników o wynikach Konkursu
.6. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
7. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
8. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
9. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres wskazany przez Uczestników.10. Każdy z Uczestników, który wyrazi taką chęć, otrzyma na wskazany adres mailowy indywidualny kod z rabatem 10% na zakupy w sklepie Humbi.pl do wykorzystania do końca stycznia 2017 roku.
§6PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest konieczne tylko w wypadku wygrania Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§7PRZEKAZANIE NAGRÓD
1. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, laureaci nagród w terminie do 7 dni powinni przesłać w wiadomości prywatnej na stronie sklepu na Facebooku (https://www.facebook.com/humbipl/) swoje dane, czyli: imię i nazwisko, adres pocztowy, na który ma zostać przesłana nagroda oraz inne niezbędne do przekazania nagrody dane – do końca 2016 roku.2. Po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie do 7 dni każdy Uczestnik w celu otrzymania kodu z rabatem 10% na zakupy w sklepie Humbi.pl, powinien przesłać w wiadomości prywatnej na stronie sklepu na Facebooku (https://www.facebook.com/humbipl/) swój adres mailowy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu
§8REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy sklep@humbi.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji.
3. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
§9POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs trwa od dnia 9 listopada 2016 roku do 16 listopada 2016 roku.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie niniejszego Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Uczestników Konkursu w ramach jego przeprowadzenia.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie sklepu na Facebooku oraz w siedzibie Organizatora.
5. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.
Załącznik nr 1. Polityka prywatności
Jakie dane o uczestnikach konkursu są zbierane?Zbierane są wyłącznie adresy mailowe Uczestników w celu wysłania kodu rabatowego oraz dane osobowe laureatów konkursu, niezbędne do wysyłki nagród.W jaki sposób są wykorzystywane dane laureatów konkursu?Dane laureatów będą wykorzystane wyłącznie w celu wysłania nagród na wskazany adres. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy osobami biorącymi udział w konkursie a przedstawicielami Organizatora będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania.W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych bądź innego właściwego organu administracji publicznej, dane laureatów Konkursu mogą zostać udostępnione pracownikom organu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Organizator może udostępnić dane laureatów Konkursu organom wymiaru sprawiedliwości.W jaki sposób Organizator będzie kontaktował się z uczestnikami Konkursu?Jeżeli dane zgłoszenie zostanie wybrane przez Organizatora Konkursu do otrzymania jednej z nagród, uczestnik otrzyma powiadomienie w serwisie społecznościowym Facebook.com i zobowiązany będzie do przesłania danych osobowych niezbędnych do wysyłki nagrody poprzez wiadomość prywatną, który to kanał komunikacji będzie wykorzystywany także do dalszej komunikacji z laureatami Konkursu, w razie konieczności.W jaki sposób uczestnik konkursu może poinformować Organizatora o zmianie danych osobowych?Informacje o zmianie danych osobowych można zgłosić drogą mailową na adres Organizatora Konkursu – sklep@humbi.plOrganizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie konkursu z zastrzeżeniem, że uczestników, którzy zadeklarowali udział w konkursie przed datą udostępnienia zmiany polityki prywatności, wiążą postanowienia polityki prywatności obowiązującej w chwili zadeklarowania udziału w konkursie.KontaktFirma zbierająca dane: Almarina Trade S.C.. z siedzibą w Gdyni, 89-571, przy ul. Chwaszczyńskiej 131B, http://www.humbi.pl/contact-pol.html
pixel