Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Konkursu "Myszka Minnie na zakupach"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Myszka Minnie na zakupach”, mającym na celu promowanie sklepu z zabawkami Humbi.pl wśród obecnych i przyszłych Klientów (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest właściciel sklepu Humbi.pl Almarina Trade Spółka Cywilna Wojciech Jażdziewski Jakub Gąsiorowski z siedzibą w Gdyni, 81-571, przy ul. Chwaszczyńskiej 131B, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9581663071, Regon: 221894006, zwana dalej Organizatorem.

3. Konkurs będzie się składać z głosowania jury, podczas którego zostaną przyznane nagrody trzech stopni oraz głosowania publiczności (największa ilość polubień), po którym zostanie przyznana nagroda specjalna (publiczności).

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają także kod z rabatem 10% na Wózek sklepowy Myszki Minnie i kasę sklepową Myszki Minnie, który będą mogli wykorzystać  w sklepie Humbi.pl do końca lipca 2017 roku.

5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie także o ostatecznym wyniku konkursu i o przyznaniu nagród na podstawie oceny najbardziej interesujących zgłoszeń konkursowych, spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne.

6. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie profilu w serwisie społecznościowym Facebook.com, polubienie fanpage’a sklepu Humbi.pl, polubienie postu konkursowego oraz zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i oświadczeń z nim związanych, których treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Zadanie konkursowe polega na opisaniu lub/i zaprezentowaniu w komentarzu pod postem konkursowym, w jaki sposób dzieci uczestników konkursu bawią się w sklep (przy pomocy zdjęcia lub krótkiego nagrania dziecka). Sugerowana (lecz nie wymagana) długość filmiku do 60 sekund. Przesłanie wyżej ww. zdjęcia lub nagrania jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica na zamieszczenie wizerunku dziecka.

3. Jury wybierze trzy najciekawsze odpowiedzi i nagrodzi nagrodą główną i dwiema pozostałymi nagrodami. Nagrodę publiczności (specjalną) otrzyma osoba, która pod swoim postem konkursowym zdobędzie najwięcej polubień.

§4 UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

1. Organizator ma prawo weryfikować (usuwać) zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają warunków, o których mowa w §3, lub łamią zasady regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.com.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania (usuwania) zgłoszeń tych uczestników Konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin, w szczególności regulacje chroniące prywatność osób trzecich.

§ 5NAGRODY

1. Nagrody w konkursie

a) Nagroda 1 stopnia – Kasa sklepowa Myszki Minnie i kasa sklepowa Myszki Minnie

b) Nagroda 2 stopnia – Kasa sklepowa Myszki Minnie

c) Nagroda 3 stopnia – Wózek sklepowy Myszki Minnie

d) Nagroda specjalna (publiczności) – Kasa sklepowa Myszki Minnie

e) Nagroda gwarantowana –  kod z rabatem 10% na powyższe zabawki, który można wykorzystać w sklepie Humbi.pl do końca lipca 2017 r.

2. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik uprawnieni są tylko do jednej nagrody.

3. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.

4. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni jedną z nagród wymienionych w punktach od a) do d) zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem portalu Facebook.

5. Oficjalne wyniki Konkursu wraz z kodem rabatowym zostaną zamieszczone na fanpage’u Humbi.pl do dnia 6 czerwca 2017 r., co jest jednoznaczne z powiadomieniem uczestników o wynikach Konkursu.

6. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.

7. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

8. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.

9. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres wskazany przez Uczestników.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest konieczne tylko w wypadku wygrania Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§7 PRZEKAZANIE NAGRÓD

1. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, laureaci nagród w terminie do 7 dni powinni przesłać w wiadomości prywatnej na stronie sklepu na Facebooku (https://www.facebook.com/humbipl/) swoje dane, czyli: imię i nazwisko, adres pocztowy, na który ma zostać przesłana nagroda oraz inne niezbędne do przekazania nagrody dane.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

§8 REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy sklep@humbi.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji. 3. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs trwa od dnia 23 maja 2016 roku do 30 maja 2017 roku.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie niniejszego Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Uczestników Konkursu w ramach jego przeprowadzenia.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie sklepu oraz w siedzibie Organizatora.

5. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.

Załącznik nr 1. Polityka prywatności Jakie dane o uczestnikach konkursu są zbierane?

Jakie dane o uczestnikach konkursu są zbierane?

Zbierane są wyłącznie adresy mailowe Uczestników w celu wysłania kodu rabatowego oraz dane osobowe laureatów konkursu, niezbędne do wysyłki nagród.W jaki sposób są wykorzystywane dane laureatów konkursu?Dane laureatów będą wykorzystane wyłącznie w celu wysłania nagród na wskazany adres. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy osobami biorącymi udział w konkursie a przedstawicielami Organizatora będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania.W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych bądź innego właściwego organu administracji publicznej, dane laureatów Konkursu mogą zostać udostępnione pracownikom organu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Organizator może udostępnić dane laureatów Konkursu organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób Organizator będzie kontaktował się z uczestnikami Konkursu?

Jeżeli dane zgłoszenie zostanie wybrane przez Organizatora Konkursu do otrzymania jednej z nagród, uczestnik otrzyma powiadomienie w serwisie społecznościowym Facebook.com i zobowiązany będzie do przesłania danych osobowych niezbędnych do wysyłki nagrody poprzez wiadomość prywatną, który to kanał komunikacji będzie wykorzystywany także do dalszej komunikacji z laureatami Konkursu, w razie konieczności.

W jaki sposób uczestnik konkursu może poinformować Organizatora o zmianie danych osobowych?

Informacje o zmianie danych osobowych można zgłosić drogą mailową na adres Organizatora Konkursu – sklep@humbi.pl

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie konkursu z zastrzeżeniem, że uczestników, którzy zadeklarowali udział w konkursie przed datą udostępnienia zmiany polityki prywatności, wiążą postanowienia polityki prywatności obowiązującej w chwili zadeklarowania udziału w konkursie.

Firma zbierająca dane: Almarina Trade S.C.. z siedzibą w Gdyni, 89-571, przy ul. Chwaszczyńskiej 131B, Kontakt: http://www.humbi.pl/contact-pol.html

pixel